Què volem?

Creiem en un model alternatiu d'accés a l'habitatge. Apostem per aquest model atès que, a llarg termini, aportarà uns avantatges socials que el model tradicional d'accés a l'habitatge no aporta. El model no permet l'especulació, limita el lucre i prestigia l'habitatge social, entès aquest com un dret fonamental. Per altra banda, al no requerir la propietat del sòl per posar en pràctica el model, el cost d'accés a l'habitatge es redueix de manera dràstica, repercutint directament als usuaris i usuàries.
 
El contacte amb l'Administració pública és un aspecte clau en el desenvolupament del model. Si bé Sostre Cívic és una entitat privada sense ànim de lucre, pot arribar a acords amb l'administració per a la gestió i el dret d'ús de sòl públic per destinar-lo a la construcció d'habitatges destinats a la ciutadania. A la vegada, l'administració té un paper molt rellevant en quan a la difusió del model per tot el territori. Finalment, Sostre Cívic es compromet a desenvolupar el model sota el valor de la sostenibilitat tant econòmica, energètica com social.