Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a continuació posem a la teva disposició els següents documents sobre Sostre Cívic:

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Sostre Cívic formalment està constituïda per:

  • Sostre Cívic Associació: Inscrita amb número 29.462 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 17 d’agost de 2004, i amb NIF G63542286. Des del 11 de gener de 2012, ha estat declarada entitat d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya.
  • Sostre Cívic SCCL: Inscrita amb número 13.917 al Registre de Cooperatives de Barcelona en data 28 de setembre de 2010, amb NIF F65347858. Els Estatuts Socials de la cooperativa es van actualitzar i aprovar en Assemblea General Extraordinària el desembre de 2017. Els Estatuts responen al model de cessió d'ús i s'ajusten a la llei catalana de cooperatives actual. .

BALANÇ SOCIAL: INFORME DE RESULTATS

Balanç social 2018.jpg

El Balanç social és una eina facilitada per la per mesurar que les entitats compleixen amb els estàndards ètics de l'economia social i solidària.

A continuació pots trobar els informes de resultats de Sostre Cívic:


INFORMACIÓ ECONÓMICA

Tots els càrrecs dels òrgans de direcció i administració no reben retribucions econòmiques pel desenvolupament de les seves funcions.

Pots consultar a continuació els informes d’auditoria independent dels comptes anuals:

I també la relació d’ajuts i subvencions rebudes per la nostra entitat:


MEMÒRIES ANUALS

Com han avançat els diferents projectes? Quina ha estat l’evolució de la base social de Sostre Cívic? A la memòria recollim les dades més importants de cada any!