Àrees de Participació

Com a soci/a de Sostre Cívic, pots participar en els següents espais i àrees de participació i trobada:

− Àrea de participació: Espai que treballa per millorar la participació i la implicació de la base social a la cooperativa i els diferents espais, la formació i capacitació de socis/es, així com l’activació de nous grups. Es reuneix mensualment.

− Àrea de comunicació: Espai que treballa per millorar la informació (interna i externa) de la cooperativa, així com per la divulgació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es reuneix mensualment.

− Àrea d’hàbitat i arquitectura: Espai que fa seguiment de projectes i assessoraments, i anàlisi I valoració de possibles ofertes de patrimoni (a demanda o proposta de socis/es o tercers). Es reuneix mensualment.

− Àrea de sèniors: Espai de coordinació de les activitats, grups i projectes de cohabitatge sènior per una vellesa activa i autogestionada. Es reuneix mensualment.

− Trobades de grups: Espai de trobada i relació entre grups actius de persones que cerquen patrimoni per la promoció de nou habitatge cooperatiu.

− Trobada de col·laboradores: Espai de trobada de les persones implicades als diferents espais de participació, i col·laboradores en tasques diverses. Aquest espai permet l’intercanvi d’informació, coordinació i seguiment de les diferents àrees i el Consell Rector. És un espai que es reuneix amb periodicitat trimestral.